پس از گذشت سالها و آزمودن افراد و گروه های مختلف ، گروه اجلاس افتخار همکاری با تیمی برگزیده  بالغ بر 3 مهندس عمران در بخش اجرائی ، 2 مهندس عمران در بخش سازه ، 4 مهندس آرشیتکت با سوابق کم نظیر و طراحی های بی نظیر ، 2 مهندس تاسیسات و 45 گروه کاری ، در مجموع تا 150 نفر پرسنل ورزیده را دارد. در هر زمینه ای مربوط به ساختمان ، افراد و گروه های گزینش شده ای گروه اجلاس را یاری می کنند.