هر ساختمانی با هر نوع کاربری ، قطعا نیازمند خدمات جزئی مانند خدمات تاسیساتی ، سنگ یا کاشی کاری ، اجرای سقف کاذب ، محوطه سازی و … می باشد. گروه اجلاس ، در هر موردی که مربوط به ساختمان باشد اکیپ های گزینش شده ای دارد که با تعهد ، کیفیت و قیمت مناسب نظر مساعد شما را تامین می نماید.